Transformatie kantoorruimten faciliteren

Bedrijven, kantoren en winkels

Leegstand van gebouwen is een groot maatschappelijk vraagstuk. Door trends als online shopping en het nieuwe werken verandert de vraag naar kantoor- en winkelruimte structureel. Ook nu de economie weer aantrekt, is de verwachting dat veel vastgoed een nieuwe functie krijgt. Hergebruik van gebouwen is een oplossing die simpel klinkt, maar minder makkelijk is uit te voeren. Er is enerzijds een overschot aan leegstaande kantoren en winkels, terwijl er anderzijds een nijpend tekort is aan woningen. Dit werd zichtbaar rondom de opvang van vluchtelingen. Er ontstaan dus kansen door de verbinding van vraagstukken rond leegstandsaanpak en huisvestingsvraagstukken. Vastgoed moet eenvoudiger van functie en gebruik kunnen wisselen. De aanpak van leegstand heeft een ruimtelijke invalshoek, maar ook een economische en maatschappelijke. In de aanpak van leegstand en hergebruik van kantoren en winkelruimte ziet Holland Rijnland een aantal thema’s: transformatie, herontwikkeling en de toepassing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

 

Transformatie en herontwikkeling van kantoren en winkelruimte

De regio kan als proeftuin fungeren voor innovatieve oplossingen waarbij gebouwen ‘meebewegen’ met de behoeften van de maatschappij en de markt. Het gaat hier om ideevorming en inspiratie. Op lokaal niveau loopt elke gemeente aan tegen deze problematiek.

 

Ladder Duurzame Verstedelijking

In 2012 lanceerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De Ladder is een instrument dat decentrale overheden moet helpen een gedegen en transparante afweging te maken bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Het gedachtegoed van de Ladder krijgt ook een plek in de nieuwe omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Maar hoe pas je als gemeente in Holland Rijnland de Ladder nu toe?

In 2016 heeft Holland Rijnland vanuit haar platformrol dit thema opgepakt en heeft in een gemeenschappelijk proces Stec Groep een aantal handreikingen of basismotiveringen ontwikkeld voor het toepassen van de Ladder in verschillende situaties. Het gaat om de volgende stukken:

 

Regionale Kantorenstrategie

Voor de regio heeft Holland Rijnland een Kantorenstrategie opgesteld. Deze is geactualiseerd onder invloed van de snel veranderende kantorenmarkt. De strategie zet in op een kwalitatieve verbetering van het kantooraanbod, maar ook op een kwantitatieve vermindering. Na intensief overleg met de gemeenten en de provincie, zijn inmiddels flink wat vierkante meters kantooroppervlak getransformeerd en aan de markt onttrokken.

Kantorenmonitor

Sinds enkele jaren publiceert Holland Rijnland de kantorenmonitor, waarin de actuele cijfers over gebruik en leegstand van kantoren is opgenomen.

Nieuws