Transformatie kantoorruimten faciliteren

Bedrijven en kantoren

De dertien gemeenten in regio Holland Rijnland werken samen om de regionale economie te versterken. Dit doen we door ons vestigingsbeleid voor bedrijven en kantoren onderling af te stemmen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de regionale kantoren- en bedrijventerreinenstrategie. Deze worden periodiek aangepast zodat de meest actuele marktontwikkelingen zijn meegenomen in de strategie. Ook wordt jaarlijks een kantorenmonitor opgesteld. 

 

Regionale Kantorenstrategie

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelde op 13 maart 2019 de Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 vast en diende deze in bij de Provincie Zuid-Holland. Als de Provincie de nieuwe strategie aanvaart, kunnen gemeenten verder aan de slag om de kantorenmarkt in de regio te vitaliseren. Hiermee levert de regio een bouwsteen voor de provinciale kantorenstrategie.

Kantorenmonitor

Sinds enkele jaren publiceert Holland Rijnland de kantorenmonitor, waarin de actuele cijfers over gebruik en leegstand van kantoren is opgenomen.

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Op verzoek van de Provincie wordt in 2019 gewerkt aan een regionale bedrijventerreinenstrategie. Marktonderzoek leert dat de vraag naar ruimte voor het Midden- en Kleinbedrijf, grootschalige logistiek en bedrijven in een hogere milieucategorie de komende jaren flink toeneemt. De vraag is of deze vraag voor alle bedrijventypen gefaciliteerd kan worden binnen regio Holland Rijnland. Betere benutting van bestaande bedrijventerreinen door herstructurering en slimmer ruimtegebruik kan de vraag deels opvangen. Gemeenten willen de vraag naar economische functies op regionaal niveau integraal afstemmen met andere ruimtevragers zoals woningbouw, energietransitie, mobiliteit en natuur & landschap. De bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland wordt na de zomer van 2019 vastgesteld.

Onderliggende onderzoeken voor de regionale bedrijventerreinenstrategie 2019:

 

Ladder Duurzame Verstedelijking

In 2012 lanceerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De Ladder is een instrument dat decentrale overheden moet helpen een gedegen en transparante afweging te maken bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Het gedachtegoed van de Ladder krijgt ook een plek in de nieuwe omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Maar hoe pas je als gemeente in Holland Rijnland de Ladder nu toe?

Holland Rijnland heeft vanuit haar platformrol dit thema opgepakt en heeft in een gemeenschappelijk proces Stec Groep een aantal handreikingen of basismotiveringen ontwikkeld voor het toepassen van de Ladder in verschillende situaties. Het gaat om de volgende stukken:

Nieuws