Drie regionale Greenports slaan handen ineen

Greenports

Voor de Nederlandse economie zijn de internationaal actieve Greenports, een van onze topsectoren, van groot belang. Binnen haar grenzen telt Holland Rijnland drie Greenports: de Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer. Bedrijven in deze Greenports zijn actief in de sierteeltsector. Elke Greenport heeft, binnen haar eigen specialisatie, een dominante positie op de internationale markt. Voor de Duin- en Bollenstreek is dat de markt voor bollen, voor Boskoop de markt voor bomen en Aalsmeer de markt voor bloemen en planten. Deze laatste heeft een relatie met Holland Rijnland door de verbinding met de sierteelt in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Hoewel elke Greenport haar specialisatie kent, zijn er ook veel onderlinge zakelijke relaties die de marktpositie versterken. Om de internationale marktpositie te behouden en versterken zetten de drie Greenports zich in op onder meer de volgende thema’s:

  • Innovatie
  • Ruimte & bereikbaarheid
  • Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
  • Positionering van de sector en de regio
  • Duurzaamheid

 

De Greenports richten zich op de gehele bedrijfsketen van veredeling, teelt en broeierij, tot de importerende en exporterende handel en de logistiek.

 

De gemeenten binnen de Greenports zijn verenigd in het overkoepelende overleg van de Greenports Holland voor afstemming, lobby en belangenbehartiging. Holland Rijnland ondersteunt de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) vanuit het Regionaal Investeringsfonds, maar heeft geen directe bemoeienis met projecten en activiteiten. Holland Rijnland laat het functioneren van de Greenports over aan afzonderlijke Greenport-organisaties. Wel ondersteunt zij bij het opstellen van de uitvoeringsagenda, jaagt initiatieven aan en levert een platform voor overleg. Daarnaast lobbyt Holland Rijnland, binnen het Netwerk Zuidelijke Randstad over afspraken over grote ruimtelijke projecten.

Greenport Duin- en Bollenstreek

Meer dan 60% van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Greenport Duin- en Bollenstreek. De unieke combinatie van bloembollen, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis. Binnen deze Greenport verbindt het Flower Science Center onderzoek, onderwijs, ondernemer en overheid met elkaar om innovaties in de bloembollensector een extra impuls te geven. Door kennis en kunde zichtbaar te maken en te delen met elkaar wordt de toekomst van de Bollenstreek duurzaam bestendigd.

Greenport Aalsmeer

Ruim 60% van de internationale handel in bloemen en planten vindt plaats via Nederland, waarbij Greenport Aalsmeer binnen Nederland het grootste handelscentrum is voor bloemen en planten. De Greenport bundelt de kennis en kunde van vele partijen om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

Greenport Boskoop

Het Nederlandse boomteeltcluster beslaat circa 40% van de wereldmarkt, waarvan 30% wordt verhandeld via Boskoop. Greenport Boskoop is naast producent dus vooral een handelscentrum. Binnen deze Greenport is de stichting Belangenbehartiging Greenport Regio Boskoop het platform om in overleg te treden, om elkaar te informeren en zo bijvoorbeeld besluitvorming voor te bereiden.

Holland Rijnland steunt de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en Boskoop

De Greenports in Nederland zijn van groot belang voor de nationale economie. Voor afstemming, lobby en belangenbehartiging  zijn de gemeenten binnen de Greenports verenigd in het overkoepelende overleg van de Greenports Holland. Dat impliceert dat er niet direct een actieve rol voor ons is weggelegd. Binnen het ontwikkelings- en productieproces van de Greenports komen andere speerpunten samen. Die zijn ondersteunend aan het uitbouwen van de economische kracht van de Greenports binnen onze regio in het bijzonder. Zo is de nabijheid van kennisinstellingen een belangrijke troef in onze regio, kunnen de Greenports profiteren van de (innovatieve) kennis die wordt opgedaan vanuit biobased, energietransitie en space. Daarnaast legt Holland Rijnland de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt ten behoeve van de Greenports.

Nieuws