op weg naar een energieneutrale regio in 2050

Energie

Nederland wil in 2050 de CO2 uitstoot met 95% verminderen. Zo is het ook afgesproken in het  Klimaatakkoord van Parijs, van december 2015. Daarvoor moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energieoplossingen. Dit vraagt ander gedrag, aanpassingen van de economie maar heeft ook effect op het landschap. En dat alles is niet snel geregeld. De urgentie is groot en we moeten nu al aan de slag. Deze weg naar een energieneutraal Nederland noemen we de energietransitie.

Regionale Energietransitie

Holland Rijnland benoemt de energietransitie als speerpunt binnen de Inhoudelijke Agenda. Sinds januari 2016 werken de gemeenten, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland regionaal samen aan de energietransitie. Dit is aanvullend op de projecten die betrokken partijen, op lokaal niveau, zelf uitvoeren. Door sommige activiteiten regionaal te organiseren, behalen we schaalvoordelen, versnellen we trajecten en hebben projecten meer impact.

 

Met onze partners bereiden wij momenteel een energieakkoord voor. Hierin geven we aan op welke energiethema’s wij regionaal willen inzetten. Besluitvorming over het akkoord en het daarbij behorend instrumentarium (capaciteit en budget) vond plaats in september 2017.

 

Inzicht in toekomstig energieverbruik en potenties voor opwekking

Onze eerste stap is het in beeld brengen van het huidige energieverbruik, de mogelijkheden voor energiebesparing en de gebiedsspecifieke kansen voor duurzame energieopwekking. In navolging van de omgevingsvisie ‘Hart van Holland’, kreeg bureau Posad de opdracht om dit onderzoek uit te breiden en op te schalen. Hiermee leggen we de basis voor een integrale duurzame energiestrategie voor de hele regio.

Het rapport van Posad gaat uit van het grondgebied van de Holland Rijnland-gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer we de maximale potentie voor de opwekking van duurzame energie inzetten én maximaal besparen de regio bijna energieneutraal kan worden. Het rapport toont daarmee de urgentie van de energietransitie aan en geeft op hoofdlijnen invulling aan de opgave en potenties van duurzame oplossingen. De kaarten in het rapport geven een indicatie van de impact van de energietransitie op ons landschap in 2050. Aan alle betrokkenen nu de uitdaging om deze opgave uit te werken tot passende oplossingen, waarbij zeker ook buiten de grenzen van de regio wordt gekeken.

Download het Posad-rapport
35,4 mb

 

Energiebeleid van Rijk, provincie en waterschap

Nationale energieagenda

In de nationale Energieagenda | 4,12 mb | schetst het kabinet de route naar een CO2-arme energievoorziening. Deze energietransitie is alleen mogelijk als alle belanghebbende partijen – Rijk, decentrale overheden, burgers, bedrijven en andere actoren uit de samenleving – bereid zijn hieraan bij te dragen.

Energieagenda provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil een energieagenda opstellen om de energietransitie slimmer en sneller te realiseren en vraagt ook Holland Rijnland om hieraan een bijdrage te leveren. De provincie wil graag op regionaal niveau komen tot nadere uitvoeringsafspraken tussen de regionale partners. Meer informatie over de energieagenda van de provincie Zuid-Holland, is te vinden op de website van de Provincie.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland zet in op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Deze collegeperiode onderzoekt het Hoogheemraadschap of en hoe Rijnland energieneutraal kan worden. Het is daarbij belangrijk om tempo te maken in uitvoering van maatregelen die haalbaar zijn op basis van positieve business cases. Naast het benutten van biogas, zet Rijnland vooral in op energiebesparende maatregelen op de Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) en het plaatsen van zonnepanelen op braakliggende terreinen.

Nieuws