op weg naar een energieneutrale regio in 2050

Energie

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. Op 27 september 2017 ondertekenden deze partijen het Energieakkoord Holland Rijnland om samen te werken aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Energieakkoord Holland Rijnland

Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Daarmee geeft de regio invulling aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze eigen regio. De resterende 20% vullen we in door bijvoorbeeld restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Ook zetten we in op 30% energiebesparing ten opzichte van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 nog nauwelijks CO2 uit voor de energievoorziening.

De ambitie voor 2050 is de stip aan de horizon. Dan willen we energieneutraal zijn. We stellen voor 2025 ook tussentijdse doelen vast hoever we willen zijn met besparing en duurzame energieopwekking. Om de gestelde ambities op de lange termijn te halen, is gekozen voor een programmatische aanpak, uitgesplitst in vijf inhoudelijke uitvoeringslijnen: Ruimte en Energie, Warmte, Energiebesparing, Zon op daken en Duurzame Mobiliteit.

Meer informatie over de ambitie, strategie, uitvoering en voortgang van het Energieakkoord Holland Rijnland is te vinden op de website Op naar Neutraal: https://wijzijnon.nl/

 

Regionale Energie Strategie (RES)

Medio 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Nederland is hiervoor opgedeeld in dertig energie-regio’s.
Elke gemeente, provincie en waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een RES. De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.
Kijk hier voor meer informatie.

Het Energieakkoord Holland Rijnland is een eerste stap naar een RES. De komende periode werken we dit verder uit samen met alle stakeholders.

Nieuws