Economie

De regio Holland Rijnland is koploper in het toepassen van economische en technologische innovaties. De economische opgaven waar onze gemeenten voor staan, pakken we in eerste instantie op in een kleiner regionaal verband. Maar een paar essentiële regionale speerpunten werken we uit op Holland Rijnland-niveau. Dit zijn topsectoren die al volop aanwezig zijn in onze regio. Wij definiëren hierin de sectoren Bio- & Lifescience, Greenports (tuinbouwsector), Space (Hightech industrie) en Biobased Economy.

 

Deze speerpunten zijn belangrijk voor alle gemeenten binnen Holland Rijnland. Sommige gemeenten bieden onderdak aan deze sectoren, andere leveren aantrekkelijke expatmilieus, hooggekwalificeerde medewerkers, kennisinstellingen of toeleveranciers. Versterking van deze sectoren, levert regiobreed werkgelegenheid op. Leiden pakt in eerste instantie zelf de ontwikkeling op van het Bio- & Lifescience -cluster, de regio faciliteert waar nodig. De andere sectoren vragen meer om een gezamenlijk regionaal initiatief.

 

Wij richten ons voornamelijk op het verbinden van alle betrokken partijen, zoals gemeenten, onderwijs en ondernemers. Holland Rijnland neemt het initiatief, en organiseert dit proces terwijl de inhoud grotendeels van de partners komt. Extra kansen zien we in de samenhang van de speerpunten. Zo zijn er connecties tussen energie en biobased-opgaven, tussen aardobservatie en Greenports, aardobservatie en slimme mobiliteit of tussen Space en energie.

 

Naast de topsectoren vragen ook andere sectoren om een innovatieve en slimme aanpak. Zo vraagt de transitie naar duurzame en decentrale energieopwekking om een regionale aansturing. Ook voor de beheersing van de mobiliteit zien we kansen voor een regionale toepassing van technologie en een slimme inzet van data. Om in te spelen op al deze kansen is een flexibele netwerkorganisatie nodig, die zich bewust is van de complexe omgeving waarin zij opereert. Dat is Holland Rijnland.

Nieuws