skip to Main Content

Druk bezochte infoavond nieuwe vaarverbinding Rotte, Oude Rijn en Vliet

Een rondje varen via de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet. Het idee hiervoor werd vorig jaar ontwikkeld door de Provincie Zuid-Holland, waterschappen, diverse gemeenten en Staatsbosbeheer. Een nieuw aan te leggen doorsteek tussen deze rivieren vergroot de mogelijkheden voor recreatie en vaarroutes in het gebied zelf, maar ook voor de wijde omtrek. Onlangs startte een onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n vaarverbinding.  Op 4 juli bezochten ruim honderd belangstellenden de informatieavond in Benthuizen.

 Informatieavond

Een nieuwe vaarverbinding tussen de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet geeft een recreatieve impuls aan het veenweidegebied. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van de grotere regio als aantrekkelijke water-toeristische bestemming. Door een nieuwe verbinding krijgen waterrecreanten meer mogelijkheden. Ook voegt het iets toe aan de leefbaarheid van het gebied, de (lokale) economie en (nieuwe) natuurgebieden. Met het oog op klimaatverandering kan de extra vaarverbinding bovendien een rol spelen bij de afvoer van overtollig water.

 

Inbreng inwoners belangrijk
Het doel van de avond was vooral ook boven water halen wat er in het gebied speelt en hoe inwoners naar dit gebied kijken. Wat vinden inwoners belangrijk en welke vragen hebben zij? Uit de gesprekken kwam naar voren dat inwoners van het gebied graag willen weten waarom een vaarverbinding een goed idee is. Kortom, wat levert een dergelijke vaarverbinding op?

 

Inwoners vroegen ook aandacht voor de verkeerssituatie in en om Hazerswoude-Dorp. Dit vraagstuk voelde voor een groot aantal mensen urgenter dan het aanleggen van een nieuwe waterverbinding.

 

De agrariërs in het gebied vroegen aandacht voor hun situatie. Nieuwe vaarverbindingen betekenen een ingreep in het bestaande landschap. Goede landbouwgrond wordt opgeofferd en een nieuwe vaarweg in dit gebied kan niet zonder dijken eromheen. Wat is de impact op het aanzicht van het gebied en op de natuur?

 

Vervolg
Met de ideeën die door de inwoners zijn aangedragen,  gaan de medewerkers van onderzoeksbureau APPM verder aan de slag en werken enkele mogelijke scenario’s uit. Deze worden op 7 september gepresenteerd op een nog nader te bepalen locatie. Vervolgens wordt in een eindrapportage een advies gegeven of en zo ja op welke voorwaarden een Rotte-Rijn-Vliet vaarverbinding mogelijk is.

 

Te zijner tijd ontvangen inwoners van het betreffende gebied wederom een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Back To Top