skip to Main Content

College Zoetermeer overschat economische waarde Holland Outlet Mall

Holland Rijnland bestrijdt de uiterst rooskleurige conclusies uit de onderzoeken die het Zoetermeerse college van B&W aan zijn raadsleden voorlegt. Afgelopen maandag stuurde Tseard Hoekstra, DB-lid en portefeuillehouder economie, namens de gemeenten van Holland Rijnland een gezamenlijke reactie aan de gemeenteraad van Zoetermeer.

 

Met een zeer positief onderbouwd raadsvoorstel vraagt het college van Zoetermeer de raad om budget voor de verdere ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM). De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in december. Het college concludeert dat de economische ontwikkeling van de HOM meer oplevert dan wat de negatieve effecten van de HOM de regio zou kosten. Maar volgens Holland Rijnland worden de opbrengsten in de conclusies van het rapport zwaar overschat en de negatieve effecten voor de omliggende regio’s en winkelgebieden juist zwaar onderschat. Zo worden bezoekersaantallen veel te hoog ingeschat. Daarnaast zijn de effecten van de ontwikkeling van Sugar City in Halfweg en de uitbreiding van Leidsenhage tot The Mall of the Netherlands gebagatelliseerd en niet meegenomen in de berekeningen en afwegingen. Volgens Tseard Hoekstra overschat het college van Zoetermeer de economische waarde van de Holland Outlet Mall. ‘De gemeenteraad van Zoetermeer krijgt een heel rooskleurig, maar niet realistisch beeld te zien. Holland Rijnland pleit er voor om bij de besluitvorming de provincie een prominente rol te laten spelen. Een dergelijk groots plan heeft namelijk effect op een grotere regio dan alleen de gemeente Zoetermeer. Zoals het onderzoeksrapport zelf aangeeft heeft de ontwikkeling effect op grote delen van Zuid-Holland, delen van Noord-Holland en Utrecht.’

 

De regio Holland Rijnland kampt – net als elders in Nederland – met leegstand van winkelpanden. Daarom onderzoekt de regio hoe het aantal vierkante meters kan worden teruggebracht en de bestaande winkelcentra kunnen worden versterkt. Holland Rijnland gelooft in het goed functioneren van dergelijke centra. Al eerder sloot het Rijk met de provincie een Retaildeal. Het huidige plan voor de HOM staat hier echter haaks op en gaat ten koste van de bestaande winkelcentra en binnensteden. Verder zijn in de achterliggende berekeningen voor de HOM de uitbreiding van Leidsenhage (met een geplande uitbreiding van 20.000 m2 en mogelijk 30.000 m2) en de FOC Sugar City (25.000 m2) in Halfweg niet of nauwelijks meegenomen.

 

Holland Rijnland is ook van mening dat de verwachtingen rondom het aantal bezoekers en de groeiende werkgelegenheid te rooskleurig worden voorgesteld. De toestroom van kooppubliek is gebaseerd op cijfers van andere outletcentra, zoals Bataviastad en FOC Roermond. Echter de situatie is daar anders, omdat er veel minder winkelaanbod in die regio’s is. De vraag is of de nieuwe arbeidsplaatsen die de HOM creëert, niet uiteindelijk een verschuiving betekent van werkgelegenheid, doordat andere winkelcentra verder onder druk komen te staan.

 

Om verschillende redenen is Holland Rijnland dus gekant tegen de realisatie van het outletcenter in de nabije regio. De provincie wil het overschot aan vierkante meter detailhandel terugbrengen, om oplopende leegstanden een halt toe te roepen. Dit provinciale beleid, maar ook de Retailvisie Leidse regio en de in oprichting zijnde Retailvisie Alphen aan den Rijn, staan op gespannen voet met een vestiging van een HOM in de regio. Om die redenen voorziet Holland Rijnland desastreuse gevolgen door de ontwikkeling van de HOM. Holland Rijnland heeft dit per brief laten weten aan de gemeenteraad van Zoetermeer.

 

Brief aan raad Zoetermeer reactie op raadsvoorstel resultaten haalbaarheidsonderzoeken Holland Outlet Mall
(187 kb)

Back To Top