Begroting
Begroting 2017

U kunt de begroting in zijn geheel of per onderdeel downloaden.

DOWNLOAD DE BEGROTING ALS ÉÉN BESTAND
(1,00 mb)

 1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
  (245 kb)
 2. ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
  (155 kb)

  • Relatie met de kadernota 2017
  • Bezuinigingen
  • Inwonerbijdrage
  • Bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds per gemeente
 3. PROGRAMMAPLAN
  (285 kb)

  • Programma Inhoudelijke Agenda
   • Maatschappij
   • Economie
   • Leefomgeving
   • Netwerkorganisatie
  • Programma Cofinanciering
  • Programma Bestuur en Middelen
  • Programma Opdrachtgeverschap Jeugd
  • Programma Frictie- en transitiekosten
 4. PARAGRAFEN
  (192 kb)

  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Verbonden partijen
  • Btw-compensatiefonds
 5. FINANCIËLE BEGROTING
  (87 kb)

  • Financiële begroting
  • Meerjarenbegroting 2017 – 2020
  • Incidentele lasten en baten
 6. VOORSTEL
  (29 kb)
 7. BESLUIT
  (29 kb)
 8. STATEN
  (144 kb)

  • Bijdrage gemeenten per deelprogramma
  • Salarisstaat
  • Staat van investeringen en financiering
  • Staat van reserves
  • Staat van voorzieningen
  • Kostenverdeelstaat
  • Bezuiniging per gemeente