Ga naar hoofdinhoud

Algemeen Bestuur 03 juli 2019

20.00 uur
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn

01 Opening en vaststelling agenda

02 Verslag Algemeen Bestuur 13-03-2018
Beslispunt:

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

04 Wijziging Treasurystatuut
In een Treasurystatuut worden de kaders en limieten vastgesteld voor het aantrekken en uitzetten van geldleningen.
Voorgesteld wordt het Treasurystatuut aan te passen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

 1. aanpassing aan de huidige wetgeving;
 2. afstemming met de werkwijze van Servicepunt71 waar de adviesfunctie en een deel van de werkzaamheden belegd zijn;
 3. aansluiten bij de nieuwe inrichting van de organisatie;
 4. het laten vervallen van de mogelijkheid leningen en garanties aan derde partijen te verstrekken.

Beslispunt:

05 Wijziging Legesverordening
Conform artikel 10 van de Financiële Verordening Holland Rijnland 2019 dient het AB de tarieven voor leges eenmaal per vier jaar vast te stellen. De tarieven voor leges zijn vastgelegd in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Voorgesteld wordt de tarieven opnieuw vast te stellen en de Legesverordening aan te passen aan de door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland uitgevoerde werkzaamheden.
Beslispunt:

06 Opdrachtverstrekking accountant
In de Controleverordening Holland Rijnland is onder artikel 2 opgenomen dat de accountantscontrole aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant wordt opgedragen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemandateerd om deel te nemen aan een gezamenlijke aanbesteding met SP71 en de gemeenten uit de Leidse regio die deelnemen in SP71. Op basis van de aanbieding, de beoordeling tijdens de aanbestedingsprocedure, de informatieronde en het verificatiegesprek, adviseert de begeleidingscommissie Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van werkzaamheden voor de controle op de jaarrekening en de verantwoording van Holland Rijnland en de verantwoording van TWO Jeugdhulp en Publiek Belang aan te wijzen als accountant voor de periode 2019-2022.
Beslispunten:

 • Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de jaarrekening van Holland Rijnland;
 • Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interimcontrole, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de eindverantwoording van TWO Jeugdhulp;
 • De opdracht te verstrekken voor de periode 2019-2022.
 • Adviesnota
  121 kb

07 Jaarstukken Holland Rijnland 2018
In 2018 is een verbetertraject in gang gezet rondom het traject van de jaarrekening. De onderhavige jaarrekening is de eerste nieuwe stijl, waarbij bewust op programmaniveau verantwoording wordt afgelegd. Het Algemeen Bestuur is het gremium dat de jaarstukken van het voorgaande begrotingsjaar vaststelt (artikel 34 lid 3, Wet gemeenschappelijke regelingen).
Beslispunten:

 • De jaarstukken 2018 van Holland Rijnland vast te stellen;
 • Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant;
 • Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op € 264.144,- (voordelig) voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
 • Het resultaat van het onderdeel TWO Jeugdhulp vast te stellen op -€ 7.078 (nadelig);
 • Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 257.066,- (voordelig);
 • In te stemmen met het onttrekken van € 78.934,- aan de reserve Cofinanciering;
 • In te stemmen met het onttrekken van € 9.949,- aan de reserve RBL en € 17.878,- toe te voegen aan de reserve onderwijsarbeidsmarkt;
 • In te stemmen met het onttrekken van € 156.060,- aan de reserve Natuurlijke elementen op particulier terrein en deze reserve op te heffen;
 • In te stemmen met het instellen van een reserve Energieakkoord en daar € 180.589,- in te storten;
 • In te stemmen met de toevoeging van € 149.405,- aan de algemene reserve;
 • In te stemmen met het verrekenen van het resultaat van € 155.000 conform bijgaande verdeelstaat deelnemende gemeenten.
 • Adviesnota
  162 kb
 • Holland Rijnland jaarstukken 2018 gewaarmerkt
  2,01 mb
 • Conceptverdeelstaat 2018
  177 kb
 • Verslag van bevindingen Holland Rijnland 2018
  311 kb
 • Aanbiedingsbrief controleverklaring Holland Rijnland 2018
  62 kb
 • Holland Rijnland controleverklaring 2018
  215 kb

08 Begroting Holland Rijnland 2020
Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2020.
Deze ontwerpbegroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelens met betrekking tot de ontwerpbegroting bij voorkeur vóór 3 juni 2019 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. De reacties van de gemeenteraden worden aan de leden van het Algemeen Bestuur (na)gezonden, net als een nota van beantwoording.
Beslispunt:

09 Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
De regionale huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. Gemeenten hebben deze taak overgedragen aan regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de nieuwe verordening vast. De nieuwe verordening dient op 1 juli 2019 van kracht te zijn. De concept-verordening is van 20 december 2018 tot en met 14 februari 2019 vrijgegeven voor inspraak. Op basis van de ingediende zienswijzen is door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een Nota van beantwoording opgesteld en is de concept-verordening aangepast. De portefeuillehouder overleggen Maatschappij en Wonen hebben hierover op 22 mei 2019 positief geadviseerd. Gevraagd wordt de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 met terugwerkende kracht naar 1 juli 2019 vast te stellen.
Beslispunt:

10 Verlengen Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland
Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland (oud Holland Rijnland) heeft op 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 (GP) vastgesteld. Het GP maakt deel uit van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland (HR). Het Groenprogramma loopt in 2020 af. Op basis van realisatie tot nu toe en de afgesloten overeenkomsten met financiële verplichtingen wordt geschat dat ongeveer 7 miljoen overblijft na het verstrijken van de termijn in 2020. Het programma is de basis voor het afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UO) tussen Holland Rijnland en de Landschapstafels/clusters van gemeenten (Leidse Ommelanden, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst & Weide) voor de realisatie van projecten op het gebied van landschap, recreatie en natuur. Het is wenselijk dat er meer integrale inspanning verricht wordt op thema’s, zoals biodiversiteit en waterrecreatie, die groter zijn dan de schaal van de clusters en bij voorkeur onderdeel zijn van een breder programma zoals landbouwtransitie en verstedelijking. Dit kan in de vorm van icoonprojecten zoals de Hollandse Plassen e.o. en omvangrijke biodiversiteitsprojecten.
Met presentatie door portefeuillehouder Nanning Mol
Beslispunten:

11 Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur:
30 oktober 2019, in Leiden

Back To Top