PHO Maatschappij 05 februari 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 4 december 2013

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Werkplan 3D 2014

Op basis van de bestuursopdrachten die in het najaar 2014 zijn vastgesteld is een werkplan 3D opgesteld voor 2014. De bedrijfsmatige aspecten krijgen daarbij extra aandacht.
Bij dit werkplan is tevens een begroting gevoegd.
Voorstel:

05 Regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Voor die datum moeten de gemeenten jeugdhulp hebben ingekocht. Voor een aanzienlijk deel gaat het daarbij om jeugdhulp waarvoor regionaal opdrachtgeverschap vereist of gewenst is. De werkgroep Opdrachtgeverschap is begin januari gestart met haar opdracht om een voorstel te maken voor de organisatie van regionaal opdrachtgeverschap. Ella Visser, trekker van de werkgroep Opdrachtgeverschap, zal een presentatie houden over de eerste contouren van dit voorstel. Tijdens het extra portefeuillehoudersoverleg van 7 maart zal u gevraagd worden een advies te geven over het uiteindelijke voorstel van de werkgroep.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de eerste contouren van het voorstel voor de organisatie van regionaal opdrachtgeverschap.

06 Borging en coördinatie Triple P (= positief opvoeden)

Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten vastgesteld dat na de implementatieperiode de regionale coördinatie belegd wordt bij een van de instellingen binnen de regio.
Voorstel:

 • De colleges te adviseren om:
  • In te stemmen met het inzetten van gemeentelijke middelen voor de kosten van de regionale coördinatiefunctie Triple P en materiaalkosten ad. € 24.630,-, conform de verdeling uit bijlage 1;
  • De GGD opdracht te geven om in de loop van 2014 de coördinatiefunctie Triple P over te nemen van JSO.
 • Adviesnota
  (47 kb)
 • Borging en coördinatie van Triple P in 2014
  (31 kb)

07 Jaarverslag 2012-2013 Regionaal Bureau Leerplicht

Portefeuillehouders wordt gevraagd aan de hand van het RBL-jaarverslag te bespreken welke signalen die voortkomen uit de handhaving van de leerplicht van belang zijn voor terugdringen van verzuim en uitval.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het jaarverslag 2012-2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland;
 • Naar aanleiding van het jaarverslag meningsvormend te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor terugdringen van verzuim en uitval.
 • Adviesnota
  (52 kb)
 • Jaarverslag RBL 2012/2013
  (1,18 mb)

8 Rondvraag en sluiting

Start pho Economische Zaken – voorzitter dhr. Uit den Boogaard

Gezamenlijk deel met Sociale Agenda arbeidsmarktbeleid

09 Opening, welkom en vaststelling van de agenda

10 Presentatie jaarverslag convenant bouwen en opleiden

In september 2012 is het convenant Bouwen én opleiden tussen ondernemers, bouwopleidingen en gemeenten getekend. Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten in het eerste jaar. De  constatering is, dat convenant meer in de praktijk gebracht wordt en er nog werk aan de winkel is om de in het convenant opgenomen verplichtingen door te voeren. Het eerste exemplaar van het jaarverslag wordt aangeboden aan de voorzitter.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van jaarverslag

11 Voorbereiding taken decentralisatie Werk

Uw overleg heeft op 28 november de beslispunten voor de voorbereiding van het Werkbedrijf vastgesteld. Begin december heeft de staatssecretaris het ontwerp Participatiewet naar de Tweede  Kamer gestuurd. Hierin heeft het Werkbedrijf een centrale rol om de banen, die door werkgevers in het Sociaal Akkoord toegezegd zijn, in te vullen. Werkgevers en werknemers hebben met het Rijk de afspraak gemaakt te gaan participeren in het bestuur van het Werkbedrijf. Na het gesprek met de Programmaraad werk en inkomen en op basis van interviews met stakeholders uit onze  regio, is een notitie opgesteld. Rode draad van de notitie is dat een goed functionerend bestuurlijk-en ambtelijk overleg randvoorwaardelijk is om te komen tot het vormgeven van een Werkbedrijf.
Voor het opstarten van het Werkbedrijf is een onafhankelijk kwartiermaker voorzien. De notitie is voorbesproken met de bestuurlijke afvaardigden uit de drie subregio’s en het regiomanagement van het UWV.
Voorstel:

 • Instellen van een Bestuurlijk Overleg Werk met vertegenwoordiging van subregio’s en UWV. Het voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg Werk te beleggen bij de centrumgemeente Leiden. In het bestuurlijk overleg worden zo snel mogelijk werkgevers-als werknemersvertegenwoordigers opgenomen. Voor de werkgeversvertegenwoordiging wordt gezocht naar een vertegenwoordiger per subregio, zodat verbinding met de subregio gewaarborgd is. Voor de werknemersvertegenwoordiger wordt gezocht naar een regionale invulling.
 • Instellen van het Management Overleg Werk, bestaande uit de huidige leden van het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland (hoofden werk en inkomen gemeenten, SW-directeuren en regiomanagement UWV).
 • Uit te spreken dat het de voorkeur heeft, dat het Management Overleg met een vaste voorzitter gaat werken, die door het Management Overleg benoemd wordt.
 • Het aanstellen van een kwartiermaker voor de periode april-december 2014 voor circa 480 uur. De werving van de kwartiermaker allereerst binnen de kring van Holland Rijnland in te vullen, waarbij geldt dat de aan te trekken kwartiermaker niet betrokken is bij de uitvoerende partijen op het terrein van werk en inkomen.
 • Notitie voorbereiding taken decentralisatie Werk
  (74 kb)
Back To Top
Ga naar de inhoud