Ga naar hoofdinhoud

20 mei 2015 (Ruimte)

01 Toerisme – regionale focus van Amsterdam Marketing

Amsterdam Marketing heeft onlangs een prestigieuze prijs van UN World Tourism Organization gewonnen voor haar campagne ‘Amsterdam beleven, Holland Zien’. Met deze campagne worden buitenlandse toeristen verleid om ook attracties buiten Amsterdam te bezoeken. CEO Frans van der Avert licht toe hoe dit programma in elkaar zit, en wanneer attracties buiten de stadsregio binnen de scope van dit programma kunnen vallen.
Voorstel:

 • Kennis nemen van presentatie van Frans van der Avert;
 • Discussie te voeren over doelgroep van attracties in de regio, en hoe dit te vermarkten

02 Opening en vaststelling agenda

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

Voorstel: Kennis te nemen van mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven.

04 LEADER – nieuwe focus en proces reservering middelen

LEADER is de Europese subsidie, die georganiseerd is via een bottom-up proces. Om in aanmerking te komen voor LEADER-subsidie in de periode 2015-2022, heeft de Plaatselijke Groep LEADER de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld, die voldoet aan de doelen, die Europa en Rijk hebben vastgesteld. Een andere eis voor het verkrijgen van de LEADER-subsidie is dat de lokale overheden met een intentieverklaring aangeven achter de LOS en het vormen van een LEADER-gebied staan.
Voorstel:

05 Tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma, plan van aanpak

Het Algemeen Bestuur heeft het Regionaal Groenprogramma 2020 op 17 februari 2010 vastgesteld. In het Regionaal Groenprogramma is opgenomen dat het Algemeen Bestuur halverwege de looptijd, in 2015, de voortgang van beoordeelt op basis van een tussentijdse evaluatie. Voor deze evaluatie is nu een plan van aanpak opgesteld.
Voorstel:

06 Eindevaluatie Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

In 1997 heeft het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek voor het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek (LBP) vastgesteld. De regio heeft projecten van het Landschapsbeleidsplan uitgevoerd.
Voorstel:

 • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om bijgaand advies Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek aan het Algemeen Bestuur voor te leggen, met de volgende beslispunten:
  • Kennis te nemen van de Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek;
  • De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek af te sluiten;
  • Het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen.
 • Adviesnota
  (80 kb)
 • AB-voorstel
  (88 kb)
 • Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek, mei 2015
  (252 kb)

07 Besluitenlijst PHO Ruimte 11 februari 2015

Voorstel:

08 Nieuwe omgevingsvisie

Wat betekent de nieuwe Omgevingsvisie voor de gemeenten?
Presentatie over de Omgevingsvisie (en Omgevingswet) van het programma ‘Eenvoudig Beter’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Voorstel:

09 Regionale overlegstructuur Ruimte

Tijdens het vorige PHO is er een richtinggevende discussie gevoerd over regionale rolbepaling op het ruimtelijke domein. De uitkomsten van deze discussie zijn meegenomen in het traject rondom #Kracht 15.
In het verlengde daarvan is het goed om niet alleen te kijken naar de rollen maar ook naar gewenste overlegstructuur. Er volgt nog een besluitvormingstraject over de afstemmings- en besluitvormingsstructuur binnen de regio. Vooruitlopend daarop is het goed om alvast stil te staan en met elkaar van gedachten te wisselen over de wenselijk structuur bij het thema ruimte: hoe verloopt de ambtelijke en bestuurlijke afstemming bij ruimtelijke ontwikkelingen tussen gemeenten, subregio’s, regio en provincie?
Voorstel:

 • Een discussie over de regionale overlegstructuur Ruimte te voeren op basis van de notitie;
 • In te stemmen met het voorstel voor een flexibele, ruimtelijke overlegstructuur uit de notitie en de bevindingen uit de discussie mee te geven aan het Dagelijks Bestuur bij de verdere uitwerking van #Kracht15.
 • Adviesnota
  (81 kb)
 • Notitie regionale overlegstructuur Ruimte
  (177 kb)

10 Regionale aanpak Ladder voor duurzame verstedelijking

In het gecombineerde PHO van Ruimte en Economie is op 12 november 2014 een presentatie gehouden door bureau Stec over de Ladder van duurzame verstedelijking. Conclusies waren dat dit is een thema is waar alle gemeenten op het ruimtelijk terrein mee te maken hebben, het grote impact op (de voortgang van) ruimtelijke plannen heeft en regionale afstemming belangrijk is in het kader van de Ladder. Het is thema is daarom in regionaal verband verder uitgewerkt door het formeren van een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het ambtelijk overleg RO, EZ en Wonen. In bijgaande notitie staat de stand van zaken weergegeven en wordt een voorstel gedaan voor een regionale aanpak.
Voorstel:

In te stemmen met bijgaande notitie als basis voor de regionale aanpak voor de Ladder voor duurzame verstedelijking.

11 Huisvestingsverordening 2015

Per 1 juli 2015 moeten huisvestingsverordeningen voldoen aan de nieuwe Huisvestingswet 2014. Daarom en vanwege de aansluiting van Boskoop zijn juridisch-technisch noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd in de bestaande regelgeving. Het portefeuillehoudersoverleg wordt gevraagd te adviseren over de vaststelling van de aangepaste Huisvestingsverordening door het Algemeen Bestuur.
Voorstel:

12 Arbeidsmigranten – inschrijving in Basis Registratie Personen

Op 27 juni 2014 hebben de gemeenten, vertegenwoordigers van uitzendbureaus, commerciële huisvesters, LTO Noord en de woningcorporaties het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland getekend. Het verbeteren van de inschrijving van arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen, is een van de acties, die het ambassadeursteam heeft ondernomen ter uitvoering van het Convenant.  De regio coördinator Bert Koekkoek zal een toelichting geven.
Voorstel:

13 Rondvraag en sluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud