Ga naar hoofdinhoud

14 mei 2014 (Ruimte)

01 Visie Ruimte en Mobiliteit

De regio heeft in februari van dit jaar een zienswijze ingediend op de concept Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie. Op 7 april is de reactie daarop van de provincie besproken in een Bestuurlijke Tafel. Volgens planning wordt op 22 april de Nota van Beantwoording vastgesteld door GS, gevolgd door de vaststelling van het gewijzigd ontwerp op 6 mei. Op 21 mei is er een hoorzitting over de VRM in PS. De Statencommissie buigt zich op 4 en 18 juni over de VRM en bespreking in PS is gepland op 9/11 juli. Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte is leidend in het proces van de VRM.
Voorstel:

02 Rondje gemeenten en speerpunten
Voorstel: voorstelrondje

03 Agenda en mededelingen

  • Deelprogramma Natuur en Landschap

04 Stand van zaken Regionaal Groenprogramma

De regio biedt de gemeenten een platform voor overleg en kennisuitwisseling op het gebied van natuur, landschap en recreatie. Deze samenwerking versterkt de positie van de regio, bijvoorbeeld bij provincie als belangrijkste cofinancier van projecten. Daarnaast heeft Holland Rijnland in februari 2010 het Regionaal Groenprogramma vastgesteld. Op basis van dit programma besteedt de regio de € 20 miljoen, die in het Regionaal Investeringsfonds beschikbaar is gesteld.  De regio draagt 25% bij aan de inrichtingskosten van strategische groenprojecten in de westelijke Holland Rijnland-gemeenten. Op dit moment heeft de regio € 8.407.389 gereserveerd voor de uitvoering van 47 projecten. Met dit voorstel informeert de portefeuillehouder Natuur en Landschap, Tjerk Bruinsma, de portefeuillehouders over de voortgang van het Regionaal Groenprogramma.
Voorstel:

05 Overzicht Wonen
Voorstel:

  • Overzicht van aanstaande thema’s door voorzitter

06 Concept regionale woonagenda

De regiogemeenten werken aan een regionale woonagenda. Dit is de basis voor het regionaal woonbeleid dat subregionaal en lokaal verder wordt vormgegeven. Het dient ook ter verant­woor­ding van bestemmingsplannen bij andere regiogemeenten en de provincie.

Op 7 maart is in een extra PHO Ruimte besproken welke laatste aanvullingen noodzakelijk waren alvorens de concept tekst voor inspraak aan te bieden. Afgesproken is de tekst ambtelijk een laatste keer te checken en een eenvoudig afwegingskader op te stellen en een bijbehorende planlijst. Het PHO Ruimte wil voortgang, zodat de uitgangspunten van de woonagenda tijdig kunnen worden meegenomen in de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit. Dan hoeft niet langer elk bestemmingsplan afzonderlijk te worden verantwoord. Om daaraan te kunnen voldoen is een samenvatting gemaakt, de woonnotitie, die aan de provincie zal worden aangeboden vooruitlopend op de definitieve woonagenda. Daarnaast is het inspraaktraject gestart waarin ook voor de colleges en raden gelegenheid is om te reageren op het concept, zodat hun reacties ook een plek kunnen krijgen in de definitieve regionale woonagenda.

N.B. Op subregionaal niveau wordt op dit moment nog overlegd over de planlijst die op basis van het afwegingskader wordt opgesteld. De planlijst zal worden nagezonden aan het PHO Ruimte.
Voorstel:

07 Convenant huisvesting arbeidsmigranten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Holland Rijnland in april 2012 gevraagd om het voortouw te nemen bij het maken van een regionaal kader over de huisvesting van arbeidsmigranten. In het PHO van 6 november 2013 hebben de gemeenten besloten om hun colleges het advies te geven het Convenant en de Richtlijnen Huisvesting Arbeidsmigranten vast te stellen en te ondertekenen. Dit moet leiden tot concrete afspraken op gemeentelijk niveau
Voorstel:

08 Rondvraag

Back To Top
Ga naar de inhoud