Ga naar hoofdinhoud

05 februari 2014 (Economie)

01 Opening, welkom en vaststelling van de agenda

02 Presentatie jaarverslag convenant bouwen en opleiden
In september 2012 is het convenant Bouwen én opleiden tussen ondernemers, bouwopleidingen en gemeenten getekend. Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten in het eerste jaar. De constatering is,  dat convenant meer in de praktijk gebracht wordt en er nog werk aan de winkel is om de in het convenant opgenomen verplichtingen door te voeren. Het eerste exemplaar van het jaarverslag wordt aangeboden aan de voorzitter
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het jaarverslag convenant bouwen en opleiden

03 Plan van aanpak voorbereiding werkbedrijf
Op 28 november 2013 heeft u de beslispunten voor de voorbereiding van het Werkbedrijf vastgesteld. Begin december 2013 heeft de staatssecretaris het ontwerp Participatiewet naar de Tweede Kamer  gestuurd. Hierin heeft het Werkbedrijf een centrale rol om de banen, die door werkgevers in het Sociaal Akkoord toegezegd zijn, in te vullen. Werkgevers en werknemers hebben met het Rijk de afspraak gemaakt te gaan participeren in het bestuur van het Werkbedrijf. Na het gesprek met de Programmaraad werk en inkomen en op basis van interviews met stakeholders uit onze regio, is een notitie opgesteld. Rode draad van de notitie is dat een goed functionerend bestuurlijk-en ambtelijk overleg randvoorwaardelijk is om te komen tot het vormgeven van een Werkbedrijf. Voor het opstarten van het Werkbedrijf is in een onafhankelijk kwartiermaker voorzien. De notitie is voor besproken met de bestuurlijke afvaardigden uit de drie subregio’s en het regiomanagement van het UWV.
Voorstel:

04 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

05 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 16 november 2013

06 Vervolg werkconferentie bedrijventerreinen 16 oktober 2013
Tijdens de bestuurlijke werkconferentie op 16 oktober 2013 over de aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen is een aantal actiepunten geformuleerd, die ook als bijlage bij het verslag (zie “Ingekomen stukken”) zijn gevoegd. Deze actiepunten worden verder uitgewerkt in een concreet voorstel. De contouren van het voorstel willen wij graag met u bespreken.
Voorstel:

 • Kennis nemen en bespreken van de voorstellen voor de aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen.

07 Detailhandel

 • REO-advies bp ’t Heen, Katwijk
  (4,21 mb)
 • Voorstel aan Algemeen Bestuur over de afhechting beleid PDV-locaties
  Op 13 februari 2013 heeft u in het PHO EZ een aantal afspraken gemaakt over beleid met betrekking tot perifere detailhandelslocaties in Holland Rijnland. Deze afspraken zijn door het Dagelijks Bestuur besproken, waarbij het DB heeft besloten om de afspraken voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland (DB3 vergadering 23 mei 2013). Dat dit nog niet is gebeurd heeft te maken  gehad met de onzekerheid over het provinciale beleid voor perifere detailhandel. Daarnaast was er ook de wens van het Dagelijks Bestuur om eerst een fundamentele discussie te voeren over het integrale detailhandelsbeleid. Nu de duidelijkheid over het voorgenomen provinciale beleid er min of meer is (Visie Ruimte en Mobiliteit) en de fundamentele discussie niet door gaat, kan er een voorstel aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.
  Voorstel:
 • Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met het voorstel aan het Algemeen Bestuur inzake de gemaakte afspraken over het beleid over perifere detailhandelslocaties.
 • Adviesnota Algemeen Bestuur inz. beleid over perifere detailhandelslocaties
  (84 kb)
 • Memo gemeente Voorschoten inz. vast te stellen beleid perifere detailhandelslocaties
  (52 kb)

08 Programma Holland Rijnland Biobased 2014
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2013 is besloten om het programma Holland Rijnland Biobased in 2014 voort te zetten en hiervoor een  voorstel ter advisering aan het  Portefeuillehouders overleg economische zaken voor te leggen. Op basis van de resultaten uit 2013 is er een vervolgprogramma opgesteld om de ontwikkeling van Biobased Economy in Holland Rijnland  ook in 2014 te ondersteunen.
Voorstel:

09 Rondvraag

10 Economische stimuleringskansen
In het vorige PHO EZ zijn er presentaties geweest over de ontwikkelingen in de Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek. Vandaag zal de heer drs. W. te Beest, vicevoorzitter van het College van Bestuur van  de Universiteit Leiden een beschouwing geven over de ontwikkelingskansen voor de Leidse regio.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie en hier een discussie over te voeren

11 Concept provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit
De regio heeft een regionale zienswijze opgesteld op de nieuwe provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit, die momenteel voor inspraak ter inzage ligt. Zienswijzen  kunnen nog tot uiterlijk 19 februari ingediend   orden. Besluitvorming in het Dagelijks Bestuur staat gepland op 13 februari.
Voorstel:

Back To Top
Ga naar de inhoud